gdpr

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Тя е съобразена с изискванията описани в Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му и е водена съгласно ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Европейския комитет по защита на данните.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www. лов-и-туризъм.com

Крилия ООД („лов-и-туризъм“, „Ние“, „Сайта“, „Платформата“) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при използването на платформата: www. лов-и-туризъм.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент/потребител на лов-и-туризъм и има регистрация на www. лов-и-туризъм.com

Тази Политика има за цел да ви разясни каква лична информация обработваме при регистрирането в сайта ни - www. лов-и-туризъм.com за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

лов-и-туризъм е платформа за онлайн търговия и е собственост на юридическото лице КРИЛИЯ ООД, представлявана от Илия Пенчев, със седалище: ул. Стара Планина 17, гр. Крън, п.к.6140, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. Ние сме Дружеството, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

При обработването на лични данни Крилия ООД (лов-и-туризъм) спазва всички приложими към дейността й нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Крилия ООД е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен № 302363 съгласно действащия до сега Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

 

 

 

 

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

ул. Стара Планина 17,

гр. Крън, п.к.6140,

общ. Казанлък,

обл. Стара Загора

тел.: +359 886 315 599

E-mail: ipenchev@omservices.eu

 

 

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт:

http:// лов-и-туризъм.com/index.php?route=information/contact

 

 

Какви данни (категории лични данни), за какви цели и на какво правно основание обработваме:

 

 1. В зависимост от конкретните цели и основания лов-и-туризъм обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 

 1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и сключване на договорни взаимоотношения и изпълнение на договорните задължения между Крилия ООД и други юридически лица продаващи през онлайн платформата:

 

 1. Предоставени от Вас данни, необходими при регистрацията на сайта като негов потребител, както и при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка:

 

 1. Данни, изготвени и генерирани от Крилия ООД, чрез използване на платформата лов-и-туризъм във връзка с процеса на предоставяне на услугите на платформата лов-и-туризъм:

 

 1. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
  В сайта/платформата лов-и-туризъм се използват логове със следните цели:


Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити те са необходими за поддържане на сесията и се съхраняват до рестартиране на браузъра ви.

 1. Специални категории (чувствителни) данни
  Услугите на Крилия ООД и предоставените в сайта лов-и-туризъм функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
  В качеството си на ползватели на сайта лов-и-туризъм Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
  - данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

 

2. Цели за обработване на лични данни

Крилия ООД в качеството си на собственик на лов-и-туризъм събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в условията за ползване на Услугите. В изпълнение на свои законови задължения, Крилия ООД обработва данните Ви за следните цели :

 1. .1. Цели, необходими за изпълнението и обработката на поръчки, плащания, доставки на продукти от нашия сайт;

- В т.ч. и Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;

2.2. Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Крилия ООД в качеството си на собственик на сайта лов-и-туризъм;

2.3. Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие чрез регистрацията на сайта ни;

2.4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Крилия ООД в качеството си на собственик на лов-и-туризъм.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на лов-и-туризъм и/или потребители, клиенти, трети лица свързани с естеството на предоставяната услуга и др. Тези цели включват:

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на Крилия ООД (лов-и-туризъм), включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Крилия ООД (лов-и-туризъм), да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги/продукти или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 

 1.  Правно основание:

 

 1. Крилия ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 

 1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Крилия ООД (лов-и-туризъм) – обработват личните Ви данни от името на Крилия ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:

 

 1. Други администратори (трети страни) на лични данни, на които Крилия ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

 

 

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

 

 1. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 

 

 

 

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни:

 

 1. Във връзка с прилагането на принципите съгл. Регламент 2016/679 Крилия ООД предоставя на лицата, чийто лични данни обработва следните права:

 

• Право на оттегляне на съгласие

(чл. 7)

• Право на информация (чл. 13)

• Право на достъп (чл. 15)

• Право на коригиране (чл. 16)

• Право на изтриване (право „да

бъдеш забравен“) (чл. 17)

• Право на ограничаване на

обработването (чл. 18)

• Право на преносимост на

данните (чл. 20)

• Право на възражение (чл. 21)

• Право да не бъде обект на

решение, основаващо се

единствено на автоматизирано

обработване, включващо

профилиране (чл. 22)

• Право на подаване на жалба

до надзорен орган (чл. 77)

 

 1. Технологични и организационни мерки за сигурност и защита на личните данни:

 

 

 1. Линкове към други сайтове:

 

 

 1. Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни:

 

 

С регистрацията си в сайта лов-и-туризъм.com Вие потвърждавате, че сте прочели настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, че същата Ви е ясна и че в резултат на натискане на бутона „РЕГИСТРИРАЙ ПРОФИЛ“ се съгласявате с нея по собствена воля.

Copyright © 2012-2023 Лов-и-Туризъм.com